MENU Home
課程類別 Classification
電子報訂閱 Paper Subscribe
訂閱
快速連結 Quick Links
會員系統 Member System
重填
登入
電子報訂閱 Paper Subscribe
訂閱
快速連結 Quick Links
課程名稱 上課時間 學費 招生人數 報名
(2020夏)五日主題營-無人機科技營-AI阿帕契指揮官 2020-07-27 $6890 26 / 26
備取中
(2020夏)五日主題營-魔法科學-魔法異聞錄 2020-08-10 $5800 32 / 32
備取中
(2020夏) 主題營-桌遊金頭腦 2020-07-20 $6000
$5400
26 / 28 已額滿
(2020夏)主題營-繪本創作家 2020-07-27 $6000
$5400
32 / 32
備取中
(2020夏)主題營-小小主播營 2020-08-17 $6000
$5400
32 / 32
備取中
(2020夏) 主題營-理財小達人 2020-08-10 $6000
$5400
32 / 32
備取中
(2020夏) 主題營-藍帶小主廚 2020-08-03 $6000
$5400
31 / 31
備取中
(2020夏)五日主題營-自然生態觀察營 2020-08-24 $6000
$5400
33 / 33
備取中
(2020夏) 主題營-STEAM藝術營 2020-08-03 $6000
$5400
32 / 32
備取中
(2020夏)主題營-小小樂高創客 2020-08-17 $6000
$5400
28 / 28
備取中
(2020夏) 主題營-城市廣播小DJ 2020-07-20 $6000
$5400
32 / 32
備取中
(2020夏) 7/20-7/31第一梯小貓頭鷹綜合營 2020-07-20 $11000
$9900
97 / 97
備取中
(2020夏)8/3-8/14第二梯小貓頭鷹綜合營 2020-08-03 $11000
$9900
98 / 98
備取中
(2020夏)8/17-8/28第三梯小貓頭鷹綜合營 2020-08-17 $11000
$9900
96 / 93
即將額滿